Skip to content

Privacyverklaring

Doorverbinden (Alice Dunsbergen), gevestigd aan het Zijpendaal 20 – 7544 NR Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://doorverbinden.com – Zijpendaal 20 – 7544 NR Enschede – Tel.: +31 6 24796155.

Alice Dunsbergen is de Functionaris Gegevensbescherming van Doorverbinden. Zij is te bereiken via info@doorverbinden.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn behandelingen en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN of SVB klantnummer (alleen indien wettelijk verplicht)
 • De datum(s) van behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • Verzekeringsnummer (indien noodzakelijke)
 • De kosten van het consult
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Cliëntendossier
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@doorverbinden.com, dan verwijder ik deze informatie.

Als behandelend therapeut is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg om te komen tot een goede behandeling. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WBGO. Dit dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld de huisarts).

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Ik ga zorgvuldig om met je persoonlijke- en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in je dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of folder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je behandeling uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn behandelingen
 • Een duidelijk beeld te krijgen van de behandelingen 
 • Doorverbinden analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van content af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Doorverbinden volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee ik mijn content afstem op jouw behoefte
 • Doorverbinden verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor belastingaangifte, e.d.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Reden voor- en achternaam: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven  of  te factureren of te kunnen bezoeken (voor afspraken). (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden geslacht: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven  of  te factureren. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden geboortedatum: Omdat noodzakelijk is voor het behandeldossier dat ik aanleg. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden BSN nummer: Voor aanvragen aangaande uw behandeling (alleen indien wettelijk verplicht) (Bewaartermijn: 36 maanden of zolang als een wettelijke verplichting vereist).

Reden SVB klantnummer: Voor aanvragen aangaande uw behandeling. (alleen indien wettelijk verplicht) (Bewaartermijn: 36 maanden of zolang als een wettelijke verplichting vereist).

Reden datum(s) van behandeling: Voor je behandeldossier en/of declaratie van behandelingen. (36 maanden of zolang als dit vereist wordt door een zorgverzekeraar of zolang als een wettelijke verplichting dit vereist).

Reden een korte omschrijving van de behandeling(en): Voor je behandeldossier en/of declaratie van behandelingen. (36 maanden of zolang als dit vereist wordt door een zorgverzekeraar of zolang als een wettelijke verplichting dit vereist).

Reden verzekeringsnummer (indien noodzakelijk): Voor declaratie van behandelingen. (36 maanden of zolang als dit vereist wordt door een zorgverzekeraar of zolang als een wettelijke verplichting dit vereist).

Reden kosten van het consult: Om je te kunnen factureren of om behandelingen te kunnen declareren. (36 maanden of zolang als dit vereist wordt door een zorgverzekeraar of zolang als een wettelijke verplichting dit vereist).

Reden adres: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven  of  te factureren  of te kunnen bezoeken (voor afspraken). (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden postcode en woonplaats: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven  of  te factureren  of te kunnen bezoeken (voor afspraken). (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden mobiel en/of normaal telefoonnummer: Om je telefonisch te kunnen benaderen voor verkoopdoeleinden, servicedoeleinden en adviesdoeleinden. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden e-mailadres: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven  of  te factureren. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden overige persoonsgegevens: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven  of  te factureren. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden cliëntendossier: Zie hiervoor “Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk”. Daarnaast om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie). Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. ( 15 jaar zoals in de op de behandelovereenkomst is vereist).

Reden bankrekening (IBAN en BIC): Om je op een correcte manier te kunnen factureren of te crediteren. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden gegevens over uw activiteiten op onze website: Om het gebruikersgemak van (en binnen) mijn website te kunnen verbeteren. (Bewaartermijn: 6 maanden).

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van je behandeling(en) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij deze derden kun je denken aan bank(en), accountant(s), serviceverleners (die nodig zijn om de continuïteit van mijn praktijk te garanderen), Sociale Verzekeringsbank (SVB), gemeenten, zorgverzekeraars en de Belastingdienst. Deze informatie wordt ook verstrekt wanneer dit geëist wordt door een bevoegde overheidsinstantie of in gevallen van leven en dood.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ik gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Doorverbinden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account (indien van toepassing). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@doorverbinden.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij ik een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via info@doorverbinden.com.